• Zapewniamy wszechstronny rozwój dzieci na miarę ich potencjalnych możliwości
  • Wychowujemy w duchu miłości do Boga, bliźnich i ojczyzny
  • Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci
  • Zapewniamy bezpieczeństwo i wspomagamy w rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • Uczymy wrażliwości na potrzeby innych i gotowości do niesienia pomocy
  • Pomagamy wszystkim dzieciom w pełnym rozwoju ich zainteresowań i talentów
  • Wychowujemy w duchu poszanowania przyrody i troski o najbliższe środowisko