Procedury bezpieczeństwa
w Przedszkolu Integracyjnym Niepublicznym
Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego im. bł. O. Gwidona w Lublinie
na czas epidemii koronawirusa

– aktualizacja

 

Na podstawie:

Wytyczne przeciepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 11 marca 2022 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195)

 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Rodzice/ opiekunowie są zobowiązani zapoznać się i stosować się do niniejszej procedury.
 2. Do przedszkola można przyprowadzić jedynie dziecko bez objawów chorobowych. W razie konieczności – mierzenie temperatury.
 3. Osoby dorosłe wchodzące do przedszkola są zobowiązane zdezynfekować ręce i zakryć nos i usta i przestrzegać dystansu społecznego.
 4. Rodzic/opiekun wchodzi jedynie do przestrzeni wspólnej przedszkola (szatnia, korytarze).
 5. Konieczne jest zwrócenie uwagi, aby w szatni nie przebywało wiele osób. Przebieranie dzieci powinno odbywać się sprawnie.
 6. Dziecko do grupy podprowadza rodzic/opiekun. Nie wchodzi jednak do sali.
 7. Dłuższa rozmowa z wychowawcami jest możliwa po zakończeniu pracy w danej grupie (ok. godz. 16.30) . Przy odbiorze dziecka możliwa jedynie krótka wymiana informacji, spostrzeżeń z zachowaniem dystansu społecznego.
 8. Dziecko nie przynosi ze sobą do przedszkola i nie zabiera z przedszkola żadnych przedmiotów, zabawek, książek, napojów, pożywienia. Wyjątek stanowią dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (o ile zaistnieje taka konieczność). Dzieci z najmłodszej grupy – w sytuacji, gdy wymaga tego adaptacja dziecka – razem z pościelą przynoszą maskotkę do spania. Pranie/wymiana maskotki odbywa się razem z praniem/wymianą pościeli.
 9. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek przyprowadzania dziecka do przedszkola do godz. 8.20.
 10. W godz. 6.30- 7.45/8.00 dzieci przebywają w wyznaczonej „sali dyżurnej” . Z tej możliwości korzystają wyłącznie dzieci, których rodzice nie mogą przyprowadzić do przedszkola w godzinach późniejszych.
 11. Przyprowadzanie dziecka na „dyżur poranny” jest możliwe po wcześniejszym ustaleniu z dyrektorem przedszkola.
 12. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 13. Odbieranie dzieci z przedszkola odbywa się od godz. 14.30. Wcześniejsze odbieranie- po uprzednim ustaleniu z wychowawcami.
 14. Rodzice/ opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka w przypadku poinformowania przez pracowników przedszkola o wystąpienia u dziecka niepokojących objawów chorobowych.

 

ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU

 

 1. Z sali usunięte są przedmioty, zabawki i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować.
 2. Sale są regularnie wietrzone.

*

 1. Do sali zajęć przyprowadza dziecko rodzic/opiekun. Nie wchodzi jednak do sali.
 2. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 3. Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie/wychowawcy.
 4. Spożywanie posiłków – wyłącznie w jadalni. Ze względu na rodzeństwa przebywające w przedszkolu – nie jest zasadna zmianowość grup podczas posiłków.
 5. Dzieci korzystają z przedszkolnego placu zabaw (w sezonie zimowym z wyłączeniem sprzętu rekreacyjno- sportowego). Ze względu na wielkość placu zabaw i rodzeństwa w poszczególnych grupach, dopuszcza się, aby jednocześnie na placu przebywały trzy grupy.
 6. Dni adaptacyjne w przedszkolu odbywają się z zachowaniem środków ostrożności. Przy większej liczbie osób – podział na kilkuosobowe grupy.

*

 

 

 1. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają do minimum kontakty z dziećmi oraz nauczycielami.
 2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników, dzieci i ich rodziców.
 3. Ograniczone jest przebywanie osób trzecich do minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

 

*

 

 1. W przedszkolu wyznaczone jest miejsce do odizolowania dziecka, które manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby.

 

 

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

 

 1. Przed wejściem do budynku (od strony szatni i kuchni) umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe.
 2. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem oraz dopilnowania, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po skorzystaniu z toalety.
 3. Po przyjściu do przedszkola dziecko myje ręce pod kierunkiem wychowawcy.
 4. Pracownikom przedszkola zapewniono dostęp do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne na usta i nos, rękawice jednorazowe, a także fartuchy z długim rękawem – do użycia w razie konieczności).
 5. W przedszkolu dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa.
 6. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszono instrukcje dotyczące mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk. Pracowników zapoznano z treścią tych instrukcji.
 7. Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków. Toalety dezynfekowane są na bieżąco.
 8. Przeprowadzając dezynfekcję, ściśle przestrzega się zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu lub w karcie charakterystyki środka dezynfekującego. Przestrzegany jest czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

GASTRONOMIA

 1. Wprowadzono zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników: odległość stanowisk pracy lub środki ochrony indywidualnej, zapewniono płyny dezynfekcyjne do czyszczenia powierzchni i sprzętów, wprowadzono obowiązek mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków ostrożności.
 3. Posiłki spożywane są w jadalni.
 4. Każdorazowo następuje czyszczenie blatów stołów i krzeseł po każdej grupie.
 5. Wielorazowe naczynia i sztućce zmywane są w zmywarce w temperaturze min. 60ºC lub są wyparzane.

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

 

44. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachowania na COVID-19 postępujemy według procedury:

 • odizolowanie dziecka od grupy (w sali 2 m od grupy lub w odrębnym pomieszczeniu) / pracownik – przerywa pracę
 • poinformowanie rodzica (telefonicznie) o objawach zaobserwowanych u dziecka – informuje nauczyciel
 • w przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zakażeniu COVID -19, dyrektor kontaktuje się z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji dalszego postępowania
 • o sytuacji w przedszkolu dyrektor lub wyznaczony nauczyciel informuje rodziców wychowanków i pracowników
 • obszar, w którym poruszało się dziecko/pracownik, u którego podejrzewane było zakażenie jest sprzątany i dezynfekowan

45. Pracownicy przedszkola, którzy podejrzewają u siebie COVID-19 nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i zapisać się na test przez stronę rządową: https://www.gov.pl/web/gov/zapisz-sie-na-test-na-koronawirusa lub wykonać go w aptece: https://www.gov.pl/web/koronawirus/jak-zrobic-test-na-koronawirusa-w-aptece.