• Harmonogram rekrutacji ustala Dyrektor w porozumieniu z Organem Prowadzącym.
 • Harmonogram jest podany do wiadomości na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy ogłoszeń w przedszkolnej szatni.
 • Do naszego przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku 3- 7 lat.
 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 • W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 • Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola, deklarując chęć kontynuacji edukacji przedszkolnej dziecka w przedszkolu, wypełniają Deklarację i składają ją w kancelarii przedszkola w terminie ustalonym przez Dyrektora przedszkola w porozumieniu z Organem Prowadzącym.
 • Rejestracja kandydatów do przedszkola odbywa się na podstawie Kart zapisu dziecka do przedszkola (po karty rodzice zgłaszają się osobiście do s. Dyrektor).
 • Przyjęć dzieci do przedszkola dokonuje Dyrektor.
 • W przypadku zgłoszeń Kart zapisu dziecka do przedszkola w liczbie przekraczającej ilość miejsc w przedszkolu, Dyrektor przedszkola powołuje komisję rekrutacyjną.
 • Komisja rekrutacyjna prowadzi rekrutację na wolne miejsca w przedszkolu.
 • Informacje na temat wyników rekrutacji dostępne są na tablicy ogłoszeń w przedszkolu, w tym lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych. O wynikach rekrutacji rodzice zostają także poinformowani telefonicznie.

Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają dzieci niepełnosprawne:

 • niesłyszące,
 • słabosłyszące,
 • słabowidzące,
 • z niepełnosprawnością ruchową,
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,/1 – 3 dzieci w grupie/; decyzja należy do dyrektora,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 1. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc, przy przyjmowaniu dzieci niepełnosprawnych do przedszkola brane są pod uwagę dodatkowe kryteria:
  • przygotowanie placówki pod kątem organizacyjnym do przyjęcia dziecka z daną niepełnosprawnością/uwzględniając stopień samodzielności dziecka/,
  • kwalifikowanie do grupy dzieci o zróżnicowanych zaburzeniach rozwojowych, tak by umożliwić harmonijną pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczo-rewalidacyjną,
  • osiągnięcie przez dziecko niepełnosprawne takiego stopnia samodzielności i rozwoju społeczno-emocjonalnego, który umożliwia współpracę z innymi dziećmi i nauczycielami (ważne wcześniejsze uczestnictwo w terapii indywidualnej, przygotowujące do udziału w zajęciach grupowych),
  • bezpieczeństwo innych dzieci,
  • dzieci starsze niż trzyletnie.

Kryteria pierwszeństwa w przyjmowaniu zdrowych dzieci do przedszkola:

 • rodzeństwo absolwentów i dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola,
 • dzieci podlegające obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego
 • z rodzin wielodzietnych,
 • dzieci wychowywane przez samotną matkę lub ojca,
 • dzieci wychowywane przez rodzica niepełnosprawnego,
 • z rodzin zastępczych,
 • z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej,
 • z rodzin zagrożonych, niewydolnych wychowawczo,
 • dzieci z rodzin, które pragną wychowania dziecka w duchu religii katolickiej,
 • obojga rodziców pracujących.