REKRUTACJA KROK PO KROKU

od 1 marca do 19 marca 2024 r.

 

KROK 1. Zapraszamy RODZICÓW zainteresowanych zapisaniem dziecka do naszego przedszkola od września 2024 r.do udziału  wraz z dziećmi w cyklu warsztatów „PONIEDZIAŁEK Z MALUCHEM”, które odbędą się:

4 marca 2024 r.
11 marca 2024 r.
18 marca 2024 r.

w godz. 9:30- 10:30

Prosimy o przygotowanie dla dzieci na warsztaty obuwia zmiennego.

 

KROK 2. Spotkanie z siostrą Dyrektor poza czasem warsztatów (których terminy podane są powyżej) jest możliwe po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się tel.  604 360 206.

 

KROK 3. Kartę zapisu rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka do przedszkola, pobierają osobiście w przedszkolu, wypełniają na miejscu w przedszkolu lub w domu i składają w kancelarii przedszkola. Karty zapisu można otrzymać podczas warsztatów w marcu, których terminy podane są powyżej lub poza tym czasem od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00- 9.00 oraz 15.30 – 16.30.

 

KROK 4. Oczekiwanie na wyniki rekrutacji. O wynikach rekrutacji rodzice informowani są telefonicznie. Wyniki są wywieszane na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

 

KROK 5. Rodzice, których dzieci zostały zakwalifikowane do przedszkola wpłacają opłatę wpisową w wysokości 400 zł i potwierdzają tym samym wolę przyjęcia dziecka do naszego przedszkola.

 

***

PROCEDURA  REKRUTACJI DZIECI

do Przedszkola Integracyjnego Niepublicznego

Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego im. bł. O. Gwidona w Lublinie

 

Podstawa prawna:
Statut Przedszkola Integracyjnego Niepublicznego
Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego im. bł. O. Gwidona w Lublinie

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1.     Procedura rekrutacji  określa:

a)     zadania komisji rekrutacyjnej,
b)     zadania dyrektora przedszkola w postępowaniu rekrutacyjnym
c)     zasady rekrutacji dzieci  do przedszkola,
d)     kryteria rekrutacji.

2.     Harmonogram rekrutacji określa dyrektor przedszkola w porozumieniu z Organem Prowadzącym.

3.     Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola, deklarując chęć kontynuowania edukacji przedszkolnej dziecka w przedszkolu, wypełniają Deklarację kontynuacji edukacji przedszkolnej i składają ją w kancelarii przedszkola w terminie ustalonym przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z Organem Prowadzącym.

4.     Rejestracja kandydatów do przedszkola odbywa się na podstawie Kart zapisu dziecka do przedszkola.

5.     Przyjęć dzieci do przedszkola dokonuje dyrektor.

6.     W przypadku zgłoszeń Kart zapisu dziecka do przedszkola w liczbie przekraczającej ilość miejsc w przedszkolu, dyrektor przedszkola powołuje komisję rekrutacyjną

7.     Komisja rekrutacyjna prowadzi rekrutację na wolne miejsca w przedszkolu.

8.     Komisja rekrutacyjna nie prowadzi postępowania w przypadku przyjęć w trakcie roku szkolnego.

9.     Informacje na temat rekrutacji dostępne są na tablicy ogłoszeń w przedszkolu, w tym lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

§ 2

 Komisja rekrutacyjna i jej zadania

1.Członków komisji rekrutacyjnej powołuje zarządzeniem dyrektor przedszkola.

2. Komisja rekrutacyjna działa w składzie:
1)     przewodniczący – nauczyciel przedszkola
2)     członek komisji – nauczyciel przedszkola
3)     członek komisji – nauczyciel przedszkola

3. W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:

1)     dyrektor przedszkola
2)     osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym

4. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej odpowiedzialny jest za:

a)     organizację i przebieg pracy komisji rekrutacyjnej,
b)     dochowanie poufności danych o kandydatach i ich rodzinach w trakcie prac komisji i po ich zakończeniu,
c)     analizę złożonych Kart zapisu dziecka do przedszkola wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnienie kryteriów pierwszeństwa,
d)     podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia i niezakwalifikowanych do przyjęcia i podpisanie ich,
e)     podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych i podpisanie ich,
f)      napisanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku o uzasadnienie
g)     organizację i przebieg rekrutacji uzupełniającej,
h)     podpisanie protokołu przez wszystkich członków komisji rekrutacyjnej,
i)      przekazanie protokołu dyrektorowi przedszkola wraz z listami kandydatów zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych.

5. Członkowie komisji rekrutacyjnej zobowiązani są do:
a)     zapoznania się z dokumentami zebranymi w trakcie postępowania rekrutacyjnego w przedszkolu
b)     weryfikacji spełniania przez dziecko kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
c)     nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste dziecka lub jego rodziców/prawnych opiekunów, a także nauczycieli przedszkola
d)     ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
e)     ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych
f)      sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego

6. Posiedzenia komisji są protokołowane. Protokół z posiedzenia zawiera: datę, skład osobowy, ustalenia komisji. Protokół podpisywany jest przez przewodniczącego i członków.

7. Obsługę administracyjno-biurową komisji prowadzi przedszkole.

§ 3

Zadania dyrektora przedszkola

1.     Ustalenie w porozumieniu z Organem Prowadzącym terminu rekrutacji.

2.     Opracowanie w porozumieniu z Organem prowadzącym kryteriów przyjęcia dzieci do przedszkola oraz harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

3.     Powołanie komisji rekrutacyjnej w razie zgłoszenia Kart zapisu dziecka do przedszkola w liczbie przekraczającej ilość miejsc w przedszkolu i przewodniczącego komisji.

4.     Wydawanie i przyjmowanie Kart zapisu dziecka do przedszkola oraz przyjmowanie innych dokumentów dostarczanych przez rodzica.

5.     Sprawdzenie Kart zapisu dziecka do przedszkola oraz pozostałych dokumentów pod względem formalnym.

6.     Sporządzenie list dzieci z podziałem na grupy wiekowe i podanie ich do wiadomości publicznej (wywieszenie w widocznym miejscu w przedszkolu).

7.     Sporządzenie listy rezerwowej, na której znajdują się dzieci nie przyjęte do przedszkola z powodu braku miejsc; dzieci te mogą zostać przyjęte w przypadku rezygnacji rodziców z miejsca w przedszkolu.

8.     Archiwizacja dokumentacji rekrutacyjnej.

 

§ 4

Zasady rekrutacji dzieci do przedszkola

1.     Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o  Statut przedszkola.

2.     Przyjęć dzieci do przedszkola dokonuje dyrektor.

3.     W przypadku liczby zgłoszeń przewyższającej liczbę miejsc w przedszkolu o przyjęciu dziecka decyduje komisja rekrutacyjna składająca się z:

a)     przewodniczącego – nauczyciel przedszkola
b)     członka komisji – nauczyciel przedszkola
c)     członka komisji – nauczyciel przedszkola

4.     Rekrutację ogłasza dyrektor w formie pisemnego ogłoszenia w szatni przedszkolnej i na stronie internetowej przedszkola.

5.     Rekrutacja trwa przynajmniej trzy tygodnie. O terminie rekrutacji decyduje dyrektor w porozumieniu z Organem Prowadzącym przedszkole.

6.     Dyrektor/ komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego dziecko zostało zakwalifikowane oraz rodzice/prawni opiekunowie dziecka dokonali wpłaty wpisowego w wysokości ustalonej przez dyrektora w porozumieniu z Organem Prowadzącym.

7.     Wpisowe nie podlega zwrotowi.

§ 5

Kryteria rekrutacji

 1. Do przedszkola mogą być przyjęte dzieci w wieku 2,5- 6 lat.
 2. ——
 3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 4. Pierwszeństwo w przyjmowaniu do przedszkola mają dzieci niepełnosprawne:

a)   niesłyszące,
b)   słabosłyszące,
c)   słabowidzące,
d)   z niepełnosprawnością ruchową,
e)   z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
f)    z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym,
g)   z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, /1 lub 3 dzieci w grupie/. Decyzja należy do dyrektora,
h)   z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

5.  Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

6. Przy przyjmowaniu dzieci niepełnosprawnych do przedszkola brane są pod uwagę dodatkowe kryteria:

a)   przygotowanie placówki pod kątem organizacyjnym do przyjęcia dziecka z daną niepełnosprawnością /uwzględniając stopień samodzielności dziecka/,
b)   kwalifikowanie do grupy dzieci o zróżnicowanych zaburzeniach rozwojowych, tak by umożliwić harmonijną pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczo-rewalidacyjną,
c)   osiągnięcie przez dziecko niepełnosprawne takiego stopnia samodzielności i rozwoju społeczno-emocjonalnego, który umożliwia współpracę z innymi dziećmi i nauczycielami (ważne jest wcześniejsze uczestnictwo w terapii indywidualnej, przygotowujące do udziału w zajęciach grupowych),
d)   bezpieczeństwo innych dzieci,
e)   dzieci starsze niż trzyletnie.

7.     Kryteria pierwszeństwa w przyjmowaniu zdrowych dzieci do przedszkola:

a)   rodzeństwo absolwentów i dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola,
b)   dzieci podlegające obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego
c)   z rodzin wielodzietnych,
d)   dzieci wychowywane przez samotną matkę lub ojca,
e)   dzieci wychowywane przez rodzica niepełnosprawnego,
f)    z rodzin zastępczych,
g)   z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej,
h)   z rodzin zagrożonych, niewydolnych wychowawczo,
i)    dzieci z rodzin, które pragną wychowania dziecka w duchu religii katolickiej,
j)    obojga rodziców pracujących.

7a. W przypadku gdy liczba złożonych Kart zapisu dziecka do przedszkola jest większa niż liczba miejsc, w pierwszej kolejności wśród dzieci zdrowych, rozpatrywane są Karty dzieci, które nie uczęszczają do innego przedszkola.

8. Dzieci w ciągu roku przyjmuje dyrektor w miarę wolnych miejsc.

§ 6

Dokumentacja  rekrutacji

 1. Dokumentacja z przyjęć dzieci:
  a)     Deklaracje kontynuacji edukacji przedszkolnej
  b)     Karty zapisu dziecka do przedszkola
  c)     Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej,
  d)     Lista dzieci zakwalifikowanych do przedszkola
  e)     Listy dzieci przyjętych do przedszkola
  f)      Lista dzieci nieprzyjętych do przedszkola
  g)     Lista rezerwowa,
  h)     Lista wpłat wpisowego

2. Dokumentację przechowuje się w kancelarii przedszkola.

3. Dokumentację udostępnia w razie potrzeby Organowi Prowadzącemu przedszkole i sprawującemu Nadzór pedagogiczny.