• Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz danych Państwa dzieci jest Przedszkole Integracyjne Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego im. bł. O. Gwidona przy ul. Dymowskiego 14 w Lublinie.
  • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonywania celów ustawowych i statutowych.
  • Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu następujące prawa: do dostępu do Państwa danych, cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, dostępu do treści swoich danych, sprostowania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody albo na podstawie przepisów prawa.