PRZYJDŹ I ZOBACZ…

Projekt „Przyjdź i zobacz…” jest rozbudowaniem jednego z punktów programu adaptacyjnego pt. „Do przedszkola” realizowanego od kilku lat w naszej placówce. Inspiracją do opracowania projektu były spostrzeżenia i rodzące się refleksje podczas corocznego Dnia Otwartego. Ponadto rzeczywistość społeczna, w której żyjemy niejako „wymusiła” na nas konieczność zadbania o reklamę przedszkola w środowisku lokalnym. Projekt adresowany jest do rodziców, którzy są zainteresowani  zapisaniem dziecka do naszego przedszkola. Stwarza rodzicom okazję do przyjrzenia się naszej pracy, uczestniczenia w zabawach i sytuacjach edukacyjnych, nawiązania relacji z nauczycielami przedszkola (siostrami i osobami świeckimi). Dla nas z kolei jest okazją do nawiązania współpracy z rodzicami potencjalnego wychowanka, zapoznania się z dziećmi, przyjrzenia się ich potrzebom rozwojowym, wskazania rodzicom kierunków pracy w celu przygotowania dziecka do przedszkola.

Czas realizacji projektu: I – III, cyklicznie

 

 

TATA W PRZEDSZKOLU

Projekt „Tata w przedszkolu” swoją tematyką wpisuje się w plan roczny przedszkola na rok szkolny 2023/2024.  Nawiązuje do jednego z kierunków polityki oświatowej wyznaczonych przez Ministra Edukacji Narodowej na bieżący rok szkolny („Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie”) oraz do zadania w podstawie programowej wychowania przedszkolnego („Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka”). Projekt jest ewaluacją działań podejmowanych w przedszkolu od kilku lat. Jest próbą usystematyzowania tych działań i określenia kierunku dalszej pracy. Wydarzenia planowane  w ramach projektu są okazją do rozwijania dalszej współpracy z rodzinami przedszkolaków, podkreślenia roli ojca w wychowaniu dzieci, wzmacniania więzi między dziećmi i ojcami oraz rozwoju religijnego, intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego wychowanków.

Czas realizacji projektu: IX 2023 – VIII 2024

MAŁA ORKIESTRA

Projekt „Mała Orkiestra” swoją tematyką wpisuje się w plan roczny przedszkola na rok szkolny 2023/2024.  Jest realizacją zadania „Pomagamy rozwijać talenty”. Podjęte działania będą obejmować grę na instrumentach melodycznych i niemelodycznych (również z  zestawu Orffa),  dzwonkach chromatycznych, dzwonkach naciskanych, Bum Bum Rurkach w systemie Chroma-Notes. W ramach zajęć muzycznych dzieci zapoznają się z zapisem nut zakodowanych w kolorach, będą realizować proste rytmy, wspólnie wykonywać proste utwory muzyczne z podziałem na grupy instrumentów lub tworzyć instrumentację do wybranych utworów klasycznych.

Dlaczego gra na instrumentach?

Jest to stosunkowo najrzadziej stosowana forma w wychowaniu muzycznym, chociaż jej wpływ na rozwój zdolności muzycznych jest bardzo ważny.
Dzięki tej formie aktywności:
– kształtuje się wrażliwość dziecka na barwę dźwięku, rozwija poczucie rytmu
– dziecko ma możliwość obserwacji w praktycznym działaniu różnicy wysokości dźwięków, kierunku melodii
– rozwija się wyobraźnia muzyczna, inwencja twórcza dziecka
– wzmacnia się koncentracja uwagi i zdyscyplinowanie
– rozwija się sprawność manualna dziecka

Projekt „Mała Orkiestra” wpisuje się również w realizację zadania „Uczymy się szacunku do życia”.  W naszym przedszkolu integracja z dziećmi z niepełnosprawnościami wynika z koncepcji pracy przedszkola. Obecność dzieci z niepełnosprawnością jest naszą codziennością, więc także dzielenie się radością tworzenia, rozwijania talentów chcemy dzielić razem z nimi. Stąd pomysł, by w projekcie uczestniczyły dzieci z niepełnosprawnościami z wszystkich grup wiekowych na miarę swoich możliwości.

Czas realizacji projektu: II  – VI 2024

 

 

ŚWIĘTY MIKOŁAJ – BISKUP O SZLACHETNYM SERCU

Projekt „Święty Mikołaj – biskup o szlachetnym sercu” swoją tematyką wpisuje się w zadanie z planu rocznego placówki na rok szk. 2021/2022 – „Dziecko w świecie wartości”. Nawiązuje do kierunków polityki oświatowej wyznaczonych przez Ministra Edukacji Narodowej na bieżący rok szkolny (Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.) Jest wynikiem wieloletniej tradycji przedszkola. Wydarzenia planowane w ramach projektu są okazją do promocji przedszkola w środowisku lokalnym i jednocześnie integracji środowiska naszego przedszkola oraz przedszkoli lubelskich. Cel główny projektu: kształtowanie obrazu św. Mikołaja – biskupa i pojęcia miłosierdzia

Czas realizacji projektu: XI – XII 2021

 

 

KÓŁKO – ZA CZY PRZED ?

Projekt „Kółko- za czy przed?”to kontynuacja projektów „Kółko i patyk” oraz „Kółko i kwadrat” realizowanych w przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021. W bieżącym roku szkolnym 2021/2022 wykorzystując origami płaskie z koła, chcemy przygotować książeczkę pt. „Kaczka Dziwaczka”  do tekstu Jana Brzechwy, nawiązując do zadania z planu rocznego „Dziecko w świecie wartości”. Projekt jest propozycją dla dzieci z grupy 6-latków przejawiających uzdolnienia plastyczne. Wpisuje się w działania planowane w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu.

Czas realizacji: X 2021 – V 2022

 

ZACZĘŁO SIĘ OD SŁOWA…

Projekt jest ewaluacją projektu „Bo byłem…”. Nawiązuje do duchowego testamentu Patrona placówki bł. O. Gwidona z Montpellier, którego dzieło jest wynikiem otwarcia człowieka na Słowo Boże, w przypadku bł. O. Gwidona na Mt 25, 35- 36 oraz na działanie Ducha Świętego. Głównym założeniem projektu jest zachęcenie do czytania Pisma Świętego. Adresatami projektu są rodziny z naszego przedszkola. Zadania planowane w ramach projektu są co roku ujmowane w planach rocznych przedszkola, tym razem jednak są okazją do wyeksponowania wartości Słowa Bożego.

Czas realizacji projektu: rok szkolny 2020/2021

 

 

KÓŁKO I KWADRAT

Projekt stanowi kontynuację projektu „Kółko im patyk” realizowanego w ubiegłym roku szkolnym. w bieżącym roku skupia się wokół origami płaskiego z koła oraz z kwadratu. Jest propozycją dla dzieci z grupy 5- 6- latków przejawiających uzdolnienia plastyczne. Projekt wpisuje się w działania planowane w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu.

Czas realizacji projektu: X 2020 – V 2021

 

 

WOŁANIE O MIŁOŚĆ

Projekt ten to z jednej strony konsekwencja trwającego w przedszkolu kultu Ducha Świętego i synteza podejmowanych do tej pory działań, z drugiej zaś to poszukiwanie sposobu dotarcia do rodzin dzieci z przedszkola z tym kultem w sytuacji zawieszenia zajęć stacjonarnych w roku szk. 2019/2020 z powodu pandemii COVID- 19. Projekt nawiązuje do Koncepcji pracy przedszkola i podejmuje temat wartości chrześcijańskich będących fundamentem pracy naszej placówki. Zakłada zaangażowanie rodzin przedszkolaków i wykorzystanie osiągnięć Technologii Informacyjno – Komunikacyjnej.

Czas realizacji projektu: czas Nowenny przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego

 

DO PRZEDSZKOLA…

Program adaptacji dziecka do warunków przedszkola jest to próbą zebrania doświadczeń i refleksji nauczycieli oraz usystematyzowaniem działań podejmowanych w naszym przedszkolu już od wielu lat. Główny cel programu adaptacyjnego to wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego małego dziecka, stającego u progu edukacji przedszkolnej. Pozostałe cele wypływają
niejako z podstawowego założenia:

 • budowanie w dziecku poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego
 • zmniejszanie lęku przed rozstaniem z rodzicami;
 • budzenie i rozwijanie zaufania
 • wspomaganie dziecka w procesie przystosowania do nowych warunków i integracja z środowiskiem przedszkolnym, zwłaszcza z gronem rówieśników;
 • nawiązywanie więzi emocjonalnej z poszczególnymi osobami tego środowiska.

Program realizowany systematycznie.

 

JUBILEUSZOWA PŁYTA

Zrodził się z pragnienia, aby ukazać odkryte w przedszkolu pasje i talenty wychowanków i ich rodziców. Płyta „Przeboje z naszego przedszkola” – owoc projektu wydaje się ciekawą pamiątką przedszkola świętującego swoje 50 – lecie. Jednocześnie jest okazją do promocji placówki także poza miastem.

Czas realizacji projektu: 01.10.2017 – 30.05.2018

 

KOLORY NIEPODLEGŁEJ

Ich pozytywny oddźwięk w środowisku przedszkola oraz kierunki realizacji polityki oświatowej wyznaczone przez Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2018/2019 skłoniły do pogłębienia tej tematyki. Głównym założeniem projektu jest budzenie miłości do Ojczyzny, ugruntowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej.

Czas realizacji projektu: 29.10.2018 – 29.05.2019

 

PRZEDSZKOLE PRZYJAZNE SENSORYCZNIE

Wychodzi naprzeciw potrzebom dzieci, nauczycieli oraz rodziców naszych wychowanków. Zakłada też ich zaangażowanie. Wydaje się trafnym przedsięwzięciem dla przedszkola integracyjnego. Projekt wpisuje się w określone w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego zadania dla przedszkoli:

 • Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
 • Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwiają im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.
 • Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

Czas realizacji projektu: X 2018- VI 2021

 

JA-TY-MY

Główne założenia projektu:

 • uwrażliwienie dzieci i rodziców na sposób doświadczania świata przez dzieci niepełnosprawne
 • stwarzanie okazji do zaprezentowania mocnych stron dzieci niepełnosprawnych
 • integracja środowiska przedszkola

Czas realizacji projektu: jeden tydzień w danym roku szkolnym

 

KÓŁKO I PATYK

Projekt nawiązuje do planu rocznego placówki – zadania „Mały Pitagoras”. Rozszerza treści z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Wpisuje się w działania planowane w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu.

Cel główny projektu: rozwijanie zainteresowań dzieci sztuką origami oraz stwarzanie okazji do eksperymentowania wybranymi technikami plastycznymi na bazie materiału przyrodniczego.

Czas realizacji projektu: X 2019 – V 2020

 

BO BYŁEM…

Wpisuje się on w obchody 800 – lecia pobytu i posługi Zakonu Ducha Świętego w Polsce, które przypadają na rok 2020. Jest okazją do refleksji nad charyzmatem Zakonu, z którego wypływa działalność przedszkola. Głównym założeniem projektu jest kształtowanie postawy szacunku i otwartości na drugiego człowieka.

Czas realizacji projektu: 26.10.2019 r. – 30.09.2020 r.